SVĒTUPE

"Svētupe ir viena no tām bagātākajām upēm ar vēžiem. Jau izsenis signālvēzis ir no cilvēku darbības un bezdarbības rezultāta "ievazāts" no Primmas ezera. Svētupe ir privāti ūdeņi. Copei šeit nepieciešama makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, tauvas joslas platums gar krastu 4m.
Svētupe tek caur Limbažu novadu. Iztek no Dūņezera, tās krastos daudz mežu un purvu. Augštece tek pa seklu, pārpurvotu ieleju, vidustece — pat pa dziļu (līdz 10 m pie Pāles) ieleju. 4 km garā Jaunupe Svētupes lejteci savieno ar Salacu. 2020. gada 22. jūlijā tika izdoti Saistošie noteikumi "Par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā". Licencētā vēžošana tiek īstenota Svētupes posmā, no ceļa V143 tilta Kuiķulē augšup pret straumi līdz Salacgrīvas un Limbažu novada robežai (turpmāk – posms “Svētupe”). Posms „Svētupe” atrodas Limbažu novada administratīvajā teritorijā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administratīvajā teritorijā. Licencēto vēžošanu posmā “Svētupe” uz Salacgrīvas novada Pilnvarojuma līguma Nr.3.25.3/339 no 04.10.2019. pamata organizē biedrība „Svētupes aizsardzības biedrība”, reģ. nr. 40008282401, Pūpolu iela Nr.1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv. Licencētā vēžošana posmā “Svētupe” atļauta no 1.jūlija līdz 1.oktobrim, jebkurā diennakts laikā.

Licencētās vēžošanas rīki un veidi:
Vēžošanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Vēžošanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un "Nolikumu par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā" ar šādiem papildus ierobežojumiem:

 • vēžotājiem atļauts izmantot līdz 10 krītiņiem;
 • atļauta vēžošana ar rokām;
 • citi vēžu ieguves paņēmieni, izņemot vēžošanu ar krītiņiem un rokām ir aizliegti;
 • aizliegta signālvēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana;
 • vēžojot drīkst pārvietoties pa Svētupes krastam paredzēto tauvas joslu 4 m platumā.


Vides prasības:

 • Transporta novietošana uz koplietošanas ceļiem Svētupes tuvumā atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana Svētupes tauvas joslā stingri aizliegta.
 • Vēžotāji nedrīkst ierīkot jaunus piebraukšanas ceļus pie Svētupes, (drīkst izmantot tikai esošās piebrauktuves upei). Aizliegts jebkādā veidā bojāt Svētupes krastu pieguļošo zemes īpašnieku īpašumu, nedrīkst kurt ugunskurus, tam speciāli neierīkotās, neatļautās vietās.

Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni 22017673.

Informācija par gūto lomu jāiesniedz 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām arī vēžu nenoķeršanas gadījumā vai tad, ja licenci neesat izmantojis. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un vēžot Svētupē kārtējā un nākamajā gadā!

SVĒTUPE

"Svētupe ir viena no tām bagātākajām upēm ar vēžiem. Jau izsenis signālvēzis ir no cilvēku darbības un bezdarbības rezultāta "ievazāts" no Primmas ezera. Svētupe ir privāti ūdeņi. Copei šeit nepieciešama makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, tauvas joslas platums gar krastu 4m.
Svētupe tek caur Limbažu novadu. Iztek no Dūņezera, tās krastos daudz mežu un purvu. Augštece tek pa seklu, pārpurvotu ieleju, vidustece — pat pa dziļu (līdz 10 m pie Pāles) ieleju. 4 km garā Jaunupe Svētupes lejteci savieno ar Salacu. 2020. gada 22. jūlijā tika izdoti Saistošie noteikumi "Par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā". Licencētā vēžošana tiek īstenota Svētupes posmā, no ceļa V143 tilta Kuiķulē augšup pret straumi līdz Salacgrīvas un Limbažu novada robežai (turpmāk – posms “Svētupe”). Posms „Svētupe” atrodas Limbažu novada administratīvajā teritorijā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administratīvajā teritorijā. Licencēto vēžošanu posmā “Svētupe” uz Salacgrīvas novada Pilnvarojuma līguma Nr.3.25.3/339 no 04.10.2019. pamata organizē biedrība „Svētupes aizsardzības biedrība”, reģ. nr. 40008282401, Pūpolu iela Nr.1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv. Licencētā vēžošana posmā “Svētupe” atļauta no 1.jūlija līdz 1.oktobrim, jebkurā diennakts laikā.

Licencētās vēžošanas rīki un veidi:
Vēžošanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Vēžošanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un "Nolikumu par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā" ar šādiem papildus ierobežojumiem:

 • vēžotājiem atļauts izmantot līdz 10 krītiņiem;
 • atļauta vēžošana ar rokām;
 • citi vēžu ieguves paņēmieni, izņemot vēžošanu ar krītiņiem un rokām ir aizliegti;
 • aizliegta signālvēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana;
 • vēžojot drīkst pārvietoties pa Svētupes krastam paredzēto tauvas joslu 4 m platumā.


Vides prasības:

 • Transporta novietošana uz koplietošanas ceļiem Svētupes tuvumā atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana Svētupes tauvas joslā stingri aizliegta.
 • Vēžotāji nedrīkst ierīkot jaunus piebraukšanas ceļus pie Svētupes, (drīkst izmantot tikai esošās piebrauktuves upei). Aizliegts jebkādā veidā bojāt Svētupes krastu pieguļošo zemes īpašnieku īpašumu, nedrīkst kurt ugunskurus, tam speciāli neierīkotās, neatļautās vietās.

Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni 22017673.

Informācija par gūto lomu jāiesniedz 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām arī vēžu nenoķeršanas gadījumā vai tad, ja licenci neesat izmantojis. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un vēžot Svētupē kārtējā un nākamajā gadā!